TIENS politika ir taisyklės

ĮVADAS

 1. Žemiau pateikiama TIENS politika ir taisyklės (toliau - TPT) įsigalioja 2015 m. gegužės 1 d. ir pakeičia visas ankstesnes versijas.
 1. TPT tikslas – sistemiškai valdyti tiesioginius pardavimus ir užtikrinti nepriklausomų konsultantų teises bei interesus. Todėl kiekvienas nepriklausomas konsultantas privalo įdėmiai perskaityti TPT, suprasti savo pareigas, atsakomybę, teises bei interesus.
 1. Jeigu kuri nors TPT nuostata prieštarauja šalyje  galiojantiems teisės aktams, pirmenybė teikiama teisės aktams.
 1. Prireikus, šios TPT gali būti peržiūrimos ir keičiamos. Pakeitimai įsigalioja praėjus 7 dienoms po pranešimo apie TPT pakeitimus pateikimo vienu iš toliau išvardintų būdų: (1) paskelbiant TIENS internetinėje svetainėje; (2) informuojant elektroniniu paštu; (3) įtraukiant informaciją į TIENS periodinius leidinius ir dalomąją medžiagą; (4) įtraukiant informaciją į produktų užsakymus; arba (5) siunčiant paštu. Tai, kad nepriklausomas konsultantas tęsia savo veiklą ir po TPT pakeitimų, reiškia, kad nepriklausomas konsultantas susipažino ir sutiko su visais TPT pakeitimais.

 

I SKYRIUS. naudojamos SĄVOKOS

Visi šiose TPT, nepriklausomų konsultantų paraiškose ar sutartyse bei kituose TIENS dokumentuose vartojami terminai turi žemiau nurodytas reikšmes, jeigu nenurodyta kitaip.

1. TIENS arba TIANSHI

TIENS reiškia TIENS grupę ir visas(us) kitose šalyse veikiančias(us) bendroves bei filialus/atstovybes, kurių pavadinimuose yra vartojama TIENS arba TIANSHI.

2. TIENS Lietuvoje ir Pagrindinė įmonė („PĮ“)

TIENS reiškia - UAB „Korporacija Tjanši“, juridinio asmens kodas 111733040, adresas: Kalvarijų g. 2-25, Vilnius 09309, Lietuvos Respublika, tel. 8-5-212 22 12, el.paštas info@TIENS.lt, įskaitant PĮ (Pagrindinę įmonę).

reiškia TIENS įmonę, kurios duomenys: No.18 Xinyuan Road, Wuqing Development Area, New-Tech Industrial Park, Tianjin, Kinija.

3. TIENS nepriklausomas(i) konsultantas(ai) arba nepriklausomas(i) konsultantas(ai) arba TIENS konsultantas(ai)

TIENS nepriklausomi konsultantai reiškia fizinius arba juridinius asmenis, kurie tapo TIENS nepriklausomais konsultantais pagal TIENS verslo planą bei šias TPT pateikę nustatytos formos paraišką bei kurie turi teisę pirkti TIENS gaminamus ir/ar platinamus produktus (prekes), parduoti TIENS gaminamus ir/ar platinamus produktus (prekes) galutiniams klientams bei skatinti kitus asmenis tapti nepriklausomais konsultantais.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, siekiantys tapti TIENS nepriklausomu konsultantu, pateikia paraišką ir/ar sudaro atitinkamą sutartį.

4. TIENS verslo planas („TVP“)

TVP apima visus kompensavimo, atlygio planus ir TIENS nustatytas rėmimo procedūras, įskaitant visus pagrindinius metodus, taisykles, reglamentus bei priemones, kuriomis nepriklausomi konsultantai turi vadovautis, vykdydami savo verslą, susijusį su TIENS (produktų pristatymu bei pardavimu, rėmimu ir pan.). TVP įtrauktas į TIENS „Pradedančiojo rinkinį“ naujam nepriklausomam konsultantui. TIENS pasilieka teisę prireikus bet kuriuo metu peržiūrėti ir keisti TVP, taip pat ir TIENS „Pradedančiojo rinkinį“ naujam nepriklausomam konsultantui.

5.Rėmimas

Bet kuris TIENS nepriklausomas konsultantas, kurio kvietimu kitas asmuo siekia prisijungti prie TIENS verslo ir teikia paraišką ar sutartį dėl nepriklausomo konsultanto statuso bei tampa juo, laikomas naujojo nepriklausomo konsultanto rėmėju. Atitinkamai, toks asmuo turi vykdyti atitinkamas su rėmėjo statusu susijusias pareigas (įskaitant naujojo nepriklausomo konsultanto apmokymą bei pagalbą jam).

6.TIENS politika ir taisyklės (TPT)

Ši TPT yra laikoma sudėtine ir neatskiriama TVP dalimi, taip pat sudaro sudėtinę ir neatskiriamą paraiškos ar sutarties su nepriklausomu konsultantu dalį.

7.TIENS produktai arba produktai arba prekės

„TIENS produktai“ arba „produktai“ arba „prekės“ reiškia TIENS gaminamus, tiekiamus arba platinamus produktus, įskaitant produktus, pardavimo skatinimo priemones, vaizdo/garso medžiagą. „Paslaugos“ reiškia bet kokio pobūdžio paslaugas, kurias teikia ir parduoda TIENS.

 1. Kvalifikacijos lygiai, garbės vardo konsultantai

TIENS gali naudoti ir nustatyti kvalifikacinius lygius, taikomus nepriklausomiems konsultantams ir kurie apibrėžiami kitais TIENS dokumentais, įskaitant TVP.

Garbės vardo konsultantais laikomi nepriklausomi konsultantai, kuriems yra priskirta bet kuri iš nurodytų kvalifikacijų: Bronzinis liūtas, Sidabrinis liūtas, Auksinis liūtas, 1-5 žvaigždžių Auksiniai liūtai (1*-5*), Garbės direktorius, TIENS Laureatas.

II SKYRIUS. TIENS NEPRIKLAUSOMO KONSULTANTO STATUSAS

1.Kreipimasis tapti TIENS nepriklausomu konsultantu

1) Bet kuris veiksnus gyventojas, sulaukęs 18 ir daugiau metų amžiaus, gali kreiptis tapti TIENS nepriklausomu konsultantu.

2) Bet kuris asmuo, kuriam neleidžiama užsiimti tiesioginiu pardavimu arba verslo veikla pagal vietos įstatymus, bus laikomas neturinčiu teisės kreiptis tapti TIENS nepriklausomu konsultantu ar tęsti TIENS nepriklausomo konsultanto veiklą.

3) TIENS darbuotojai ir jų artimieji giminaičiai negali tapti TIENS nepriklausomais konsultantais. Artimas giminaitis yra asmuo (asmenys), susijęs su TIENS darbuotoju arba jo/jos sutuoktiniu tiesiosios linijos giminystės ryšiais iki antrojo laipsnio, t.y. tėvai, vaikai, seneliai ir anūkai bei šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys).

4) Su TIENS nepriklausomais konsultantais, kurie netenka teisės būti TIENS konsultantais pagal vietos įstatymus arba TPT nuostatas, atitinkami verslo santykiai yra nutraukiami.

5) TIENS nepriklausomo konsultanto statuso įgijimas suteikia asmeniui TIENS nepriklausomo konsultanto kvalifikaciją, teises ir pareigas, kaip numatyta šiose TPT. Vienas asmuo gali turėti tik vieno TIENS konsultanto statusą. TIENS griežtai draudžia bet kuriam asmeniui kreiptis ir turėti dviejų ar daugiau TIENS konsultantų statusą. Pažeidus šią taisyklę, pirmasis patvirtintas pažeidėjo ID numeris bus išsaugotas, o visi kiti ID numeriai automatiškai taps negaliojančiais, taip pat TIENS pasilieka teisę pažeidėjui nemokėti komisinių/premijos.

6) Nepriklausomiems konsultantams neleidžiama perleisti (taip pat ir parduoti) savo konsultanto statuso. Pažeidus šią nuostatą TIENS laikys, kad toks perleidimas neteisėtas, o pažeidėjas bus atsakingas už tokį pažeidimą ir jo sukeltus nuostolius.

7) TIENS nepriklausomo konsultanto numeris yra vienintelis TIENS nepriklausomo konsultanto identifikavimo būdas, kitaip tariant, kiekvienam nepriklausomam konsultantui suteikiamas vienas unikalus TIENS konsultanto numeris.

8) Vykdydamas veiklą kaip TIENS konsultantas, TIENS konsultantas negali vykdyti veiklos, susijusios su TIENS konkuruojančia tiesioginio pardavimo įmone (tokios įmonės produktais) arba kitoje su TIENS konkuruojančioje tiesioginio pardavimo veikloje veikiančia įmone. Šios taisyklės pažeidimo atveju TIENS pasilieka teisę panaikinti TIENS konsultanto statusą.

9) TIENS pasilieka visas teises savo nuožiūra priimti arba atmesti bet kurio asmens prašymą tapti TIENS konsultantu.

10) TIENS konsultanto statuso galiojimas ir atnaujinimas:

 1. TIENS konsultanto statusas įsigalioja nuo TIENS konsultanto ID numerio suteikimo datos ir galioja iki paskutinės dvyliktojo ataskaitinio mėnesio dienos.
 1. Norėdamas atnaujinti / pratęsti savo statusą kitam ataskaitiniam dvylikos mėnesių laikotarpiui, TIENS nepriklausomas konsultantas privalo atlikti būtinus veiksmus (kaip nustatyta) iki einamojo laikotarpio pabaigos.
 1. TIENS konsultanto statusas netenka galios, jei laiku nėra atlikti veiksmai, būtini jį atnaujinti / pratęsti, arba jeigu TIENS atmes prašymą jį atnaujinti / pratęsti per arba po galiojimo termino.
 1. Tuo atveju, jeigu bus pažeistos TPT nuostatos arba kitos tuo metu galiojančios taisyklės, TIENS pasilieka teisę atmesti prašymą atnaujinti TIENS konsultanto statusą.
 1. TIENS nepriklausomiems konsultantams, neatnaujinusiems savo konsultanto statuso per jo galiojimo laikotarpį, taikomos tokios TIENS konsultanto statuso sugrąžinimo taisyklės:
 1. Jeigu turėdamas nepriklausomo konsultanto statusą asmuo nepateikia TIENS nei vieno užsakymo per 12 mėnesių, jo statusas netenka galios ir toks asmuo gali kreiptis iš naujo su prašymu tapti TIENS konsultantu kitą mėnesį, einantį po paskutinio konsultanto statuso galiojimo mėnesio;
 1. kitais nei šio punkto i) papunktyje nurodytais atvejais asmuo gali kreiptis su prašymu tapti TIENS konsultantu, praėjus 6 mėnesiams po paskutinio konsultanto statuso galiojimo mėnesio.

2.Tapimo TIENS nepriklausomu konsultantu procedūros

 1. Pageidaujantis tapti TIENS konsultantu turi turėti kito TIENS nepriklausomo konsultanto rekomendaciją.
 1. Pasirašydamas paraišką ar sutartį pareiškėjas patvirtina, kad jis/ji perskaitė ir visiškai suprato TPT ir „Pradedančiojo rinkinio“ naujam konsultantui turinį. Jis/ji taip pat turi laikytis visų kitų taisyklių, taikomų TIENS nepriklausomiems konsultantams.
 1. Pareiškėjo pateikiama informacija turi būti tikra ir teisinga; draudžiama kreiptis kito asmens vardu arba naudoti kitus neteisėtus būdus siekiant tapti TIENS konsultantu; TIENS bet kuriuo metu turi teisę pareikalauti pareiškėjo (būsimo nepriklausomo konsultanto) atvykti į TIENS nurodytą vietą ar pas TIENS įgaliotus asmenis ir pareikalauti pareiškėjo pateikti jo nurodytų asmens duomenų tikrumą patvirtinančius įrodymus, o jam  neatvykus ar nepateikus tokių įrodymų TIENS pasilieka teisę nesuteikti pareiškėjui konsultanto statuso, taip pat  nemokėti komisinių/premijos (įskaitant komisinių/premijas rėmėjui).
 1. Užpildyta paraiška ar sutartis turi būti pateikta TIENS. Tik TIENS patvirtinus paraišką ar sutartį suteikiamas TIENS konsultanto ID numeris ir kortelė bei asmuo įgyja TIENS nepriklausomo konsultanto statusą.

3.TIENS konsultantams - sutuoktiniams taikytinos taisyklės

 1. Kai paraišką ar sutartį tapti TIENS nepriklausomu konsultantu teikia santuoką sudarę asmenys:
 1. jei abu sutuoktiniai nori tapti TIENS konsultantais, jie gali būti užregistruoti kaip vienas konsultantas, kartu pasirašę vieną paraišką ar sutartį. Sutuoktiniai turės vienodas TIENS konsultanto teises, privilegijas bei pareigas ir privalės laikytis TPT nuostatų; už vieno sutuoktinio padarytą bet kokių TPT nuostatų pažeidimą abu sutuoktiniai bus laikomi solidariai atsakingais;
 1. jeigu vienas sutuoktinis neketina arba neturi teisės būti TIENS konsultantu, tuomet jam/jai nereikia pasirašyti paraiškos ar sutarties. Jeigu vėliau sutuoktinis panorės prisijungti prie savo sutuoktinio ir kartu plėtoti jo TIENS verslą, turės gauti oficialų raštišką sutuoktinio sutikimą ir kreiptis į TIENS. TIENS patvirtinus paraišką ar sutartį, toks konsultantas bus laikomas su sutuoktiniu veikiančiu jungtiniu TIENS konsultantu;
 1. sutuoktiniams leidžiama dalyvauti tame pačiame tinkle ir kiekvienam iš jų leidžiama turėti atskiro TIENS konsultanto statusą, su sąlyga, kad jie yra tiesioginėje žemesniojoje/aukštesniojoje grandyje ir apie tai yra pranešta TIENS. Tuo atveju, jeigu kiekvienas sutuoktinis nori dalyvauti tiesioginėje žemesniojoje/aukštesniojoje grandyje, jie abu turi pasirašyti savo paraiškas ar sutartis, kad galėtų įgyvendinti TIENS konsultanto teises ir pareigas, siekdami kurti savo TIENS verslą.
 1. Jeigu susituokia du nepriklausomi konsultantai, jie gali:
 1. pasilikti savo pradinį TIENS konsultanto statusą arba
 1. bet kuris iš jų gali atsisakyti esamo statuso ir tapti tiesiogine žemesniąja savo sutuoktinio grandimi.
 1. Jeigu santuoką nutraukia sutuoktiniai, turintys vieno TIENS konsultanto statusą, gali būti taikomos tokios taisyklės:
 1. buvusiems sutuoktiniams tarpusavyje susitarus, TIENS konsultanto statusas lieka galioti pasirinktai šaliai, o kita šalis gali iš naujo kreiptis tapti TIENS konsultantu;
 1. jeigu buvusiems sutuoktiniams nepavyksta susitarti, TIENS laikinai įšaldo visus komisinius/premijas ir pinigus, susijusius su konsultanto statusu, iki pasiekiant susitarimą.
 1. Visi minėti susitarimai turi būti oficialiai siunčiami TIENS tvirtinti.

4.TIENS konsultanto statuso paveldėjimas ir tęstinumas

 1. Jeigu TIENS konsultanto statusas priklauso sutuoktiniams, tai mirus vienam iš sutuoktinių, laikoma, kad kitas sutuoktinis išlaiko TIENS konsultanto statusą ir paveldi visas teises ir pareigas, susijusias su mirusiojo sutuoktinio TIENS konsultanto statusu.
 1. Tuo atveju, jeigu TIENS konsultanto statusas priklauso mirusiam asmeniui, turinčiam paveldėtoją (įpėdinį) pagal testamentą arba pagal įstatymą, turintį teisę į TIENS konsultanto statusą, nepriklausomo konsultanto įpėdinis turi teisę kreiptis dėl tapimo TIENS konsultantu nuo palikimo priėmimo datos.
 1. Jeigu miręs nepriklausomas konsultantas turi paveldėtoją pagal testamentą arba pagal įstatymą, kuris turi TIENS konsultanto statusą, pastarasis privalo pasirinkti vieną iš dviejų konsultanto statusų ir atsisakyti antrojo konsultanto statuso, raštu informuodamas TIENS apie priimtą sprendimą.
 1. Jeigu per 6 mėnesius nuo nepriklausomo konsultanto mirties neatsiranda paveldėtojas pagal testamentą arba pagal įstatymą arba jeigu pastarasis atsisako priimti mirusiojo paveldėjimą, TIENS laiko, kad nepriklausomas konsultantas pasitraukė iš TIENS verslo, tokiu atveju TIENS pasilieka teisę panaikinti konsultanto statusą.
 1. Tuo atveju, jeigu TIENS nepriklausomam konsultantui tampa per sunku vykdyti su TIENS susijusią veiką ar jam sueina 65 ar daugiau metų, TIENS gali, atsižvelgdama į vykdomą TIENS tinklo plėtrą, leisti perleisti tokio asmens turimą konsultanto statusą tokio asmens palikuonims; nepriklausomas konsultantas turi teisę iš anksto nurodyti tiesioginį giminaitį (tėvus, vaikus, kt.), kuriems perleidžia savo statusą; nuo tokio perleidimo konsultantas netenka savo statuso bei visų susijusių teisių ir pareigų; jei asmuo, kuriam perleidžiamas statusas jau turi nepriklausomo konsultanto statusą, toks asmuo turi pasirinkti, kurio konsultanto statusą pasirenka apie tai informuodamas TIENS.

5.TIENS konsultanto statuso panaikinimas ir pakartotinis kreipimasis tapti TIENS konsultantu

 1. TIENS konsultanto statuso panaikinimas reiškia, kad TIENS nutraukia visus verslo santykius su TIENS nepriklausomu konsultantu. Nuo nutraukimo datos TIENS nepriklausomas konsultantas nedelsiant praranda TIENS konsultanto statusą, įskaitant visas su juo susijusias teises ir privilegijas.
 1. Toliau nurodytomis ypatingomis aplinkybėmis TIENS nepriklausomam konsultantui (vienai šaliai jungtinio konsultanto atveju) TIENS raštiškai praneš apie TIENS tokiam konsultantui taikomas priemones.

Šios priemonės apima, bet neapsiriboja, kontrolės ir poveikio priemones bei TIENS konsultanto statuso panaikinimą šiais atvejais:

 1. TIENS nepriklausomo konsultanto paraiškoje ar sutartyje pateikta informacija yra klaidinga (įskaitant neoriginalų parašą(-us));
 1. TIENS nepriklausomas konsultantas pakartotinai pažeidžia TPT nuostatas;
 1. TIENS nepriklausomas konsultantas pažeidė TPT nuostatas ir neištaisė pažeidimo po TIENS pranešimo dėl pažeidimo;
 1. asmenys yra nuteisti laisvės atėmimo bausme arba besislapstantys nuo teisingumo.
 1. Panaikinus TIENS konsultanto statusą, asmuo praranda visas savo pozicijas tinkle, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, komisinius/premiją, kvalifikaciją ir kitas teises / privilegijas.
 1. TIENS pasilieka teisę panaikinti TIENS konsultanto statusą ir sutrumpinti jo/jos žemesniąją grandį iki jo/jos rėmimo grandies: jeigu jo/jos kvalifikacinis rangas yra 7 žvaigždės arba aukštesnis, tinklas yra paliekamas sistemoje ir konsultanto statusas (ID) bus pervadintas į TIENS/TIANSHI; jeigu jo/jos kvalifikacija yra žemesnė nei 7 žvaigždės, konsultanto kvalifikacija bus panaikinta ir prie jo tinklo esančios žemesniosios kvalifikacijos skaičius atitinkamai sutrumpinamas.
 1. Jeigu TIENS konsultanto statusas panaikinamas konsultantui pateikus pranešimą apie veiklos nutraukimą, buvusiam nepriklausomam konsultantui neleidžiama kreiptis tapti TIENS konsultantu šešis mėnesius po verslo santykių nutraukimo.
 1. Jeigu TIENS konsultanto statusas panaikinamas esant šioje dalyje aukščiau nurodytoms ypatingoms aplinkybėms, buvusiam nepriklausomam konsultantui neleidžiama kreiptis dvylika mėnesių nuo verslo santykių nutraukimo.

III SKYRIUS. TIENS KONSULTANTŲ TEISĖS, PRIVILEGIJOS IR ATSAKOMYBĖ

1.TIENS konsultantų teisės ir privilegijos

TIENS nepriklausomas konsultantas:

 1. kaip nepriklausomas konsultantas turi teisę pirkti TIENS produktus perpardavimui;
 1. turi teisę parduoti TIENS produktus galutiniams klientams;
 1. gali asmeniškai vartoti TIENS produktus;
 1. turi teisę dalyvauti TVP ar kitose TIENS skatinamosiose programose ir gauti atitinkamus komisinius/premiją / apdovanojimus;
 1. turi teisę remti kitus asmenis, turinčius teisę prisijungti prie TIENS, plėtojant tiesioginių pardavimų veiklą;
 1. turi teisę dalyvauti TIENS renginiuose.

2.Šalyje galiojančių teisės aktų laikymasis

Nepriklausomi konsultantai privalo laikytis visų šalyje galiojančių teisės aktų, ypatingai reglamentuojančių tiesioginio pardavimo veiklą. Nepriklausomi konsultantai privalo susilaikyti nuo sandorių, kurie laikomi nesąžiningais, neteisėtais, jie neturi dalyvauti jokioje veikloje, kuri gali pakenkti TIENS reputacijai.

TIENS konsultantas yra savarankiškas subjektas, kuriam tenka su veiklos vykdymu susijusi rizika. Visos prievolės, susijusios su atitinkamos veiklos vykdymu, jei tokios taikomos (įskaitant, bet neapsiribojant, pareigą registruoti individualią veiklą, pareigą tinkamai tvarkyti apskaitą, tinkamai ir laiku teikti teisės aktų nustatytas deklaracijas, pareigą tinkamai ir laiku vykdyti mokestines, socialinio bei sveikatos draudimo prievoles (tame tarpe dėl mokesčių, įmokų ar kitokių rinkliavų mokėjimo)), tenka TIENS konsultantui ir yra jo atsakomybė.

3.TIENS taisyklių ir politikų laikymasis

Vykdydami bet kokią veiklą, susijusią su nepriklausomo konsultanto plėtojamu TIENS verslu (įskaitant perpardavimą, rėmimą, susirinkimus bei kt.), taip pat su TIENS (jos produktais ir pan.), TIENS nepriklausomi konsultantai privalo identifikuoti save pateikdami TIENS konsultanto ID kortelę. Vykdydami savo plėtojamą TIENS verslą, nepriklausomi distributoriai privalo vadovautis TPT, TVP bei kitomis atitinkamomis taikomomis taisyklėmis, politika ir /  ar procedūromis.

TIENS negali būti laikomas atsakingu už nepriklausomo konsultanto  prievoles, jų nesilaikymą ar netinkamą laikymąsi.

4.Produktų užsakymo ir pardavimo taisyklių laikymasis bei aptarnavimo kokybės garantijos

 1. TIENS nepriklausomi konsultantai gali užsakyti savo produktus tiesiogiai iš TIENS įmonių / filialų, įgaliotųjų atstovų arba internetu TIENS svetainėje.
 1. TIENS nepriklausomi konsultantai privalo pristatyti / pademonstruoti prekes ir paaiškinti prekių naudojimą ir jų etiketėse pateiktus nurodymus.

5.TIENS pardavimo priemonių naudojimo taisyklių laikymasis

 1. Visi TIENS leidžiami leidiniai bei platinama vaizdo/garso medžiaga yra TIENS intelektinė nuosavybė (įskaitant pagal autorių teises reglamentuojančius teisės aktus); nei TIENS nepriklausomi konsultantai, nei kiti asmenys negali atgaminti, dauginti ar kopijuoti minėtos medžiagos ar jos dalies bet kokia forma be išankstinio raštiško TIENS sutikimo. Atitinkamai, bet kokia su nurodytais veiksmais susijusi atsakomybė tenka ne TIENS, o išimtinai TIENS nepriklausomiems konsultantams. Be to, TIENS pasilieka visas teises imtis teisinių veiksmų tų asmenų, kurie neteisėtai naudojasi TIENS intelektine nuosavybe, atžvilgiu.
 1. TIENS nepriklausomi konsultantai gali naudoti TIENS skelbiamoje garso/vaizdo medžiagoje pateiktus tekstus tik konsultanto TIENS verslo plėtrai.
 1. Be išankstinio TIENS sutikimo TIENS nepriklausomi konsultantai negali kurti, skelbti arba parduoti su TIENS ar jos produktais susijusių pardavimo skatinimo priemonių jokia forma.
 1. TIENS nepriklausomiems konsultantams draudžiama be TIENS raštiško sutikimo daryti TIENS organizuojamų susitikimų vaizdo/garso įrašus; dalyvaujantys tokiame susitikime asmenys turi būti įspėjami apie garso/vaizdo įrašo darymą; galima daryti tik vieną susirinkimo vaizdo/garso įrašą, kuriuo gali naudotis tik tas nepriklausomas konsultantas, kuris jį padarė; vaizdo/garso įrašas daromas tik asmeniniams (ne komerciniams) tikslams; jis  (ar jo dalis) negali būti viešai skelbiamas, atgaminamas, parduodamas arba naudojamas kitu tikslu. TIENS nepriklausomam konsultantui tenka visa atsakomybė, susijusi su tokių vaizdo/garso įrašų darymu, jų panaudojimu ir pan.

6.TIENS susitikimų organizavimo taisyklių laikymasis

 1. Susitikimas turi būti organizuojamas vadovaujantis TIENS nustatytomis gairėmis. TIENS nepriklausomo konsultanto organizuotas susitikimas turi turėti temą arba tikslą, pavyzdžiui, konsultantų mokymas, nepriklausomo konsultanto turimo TIENS verslo plėtra, TIENS gaminamų bei parduodamų produktų reklamavimas ar pan. TIENS konsultantas negali gauti (tiesiogiai ar netiesiogiai) jokios asmeninės naudos tokių susitikimų atveju, išskyrus kaip numatyta TVP.

2) TIENS nepriklausomas konsultantas, kuris turi tinklo vardus/internetinius vardus,domeno adresus, ir kuriose nori naudoti „TIENS“ ar „Tianshi“ vardą/prekinį ženklą privalo gauti išankstinį raštišką TIENS sutikimą dėl tokių vardų/prekinių ženklų naudojimo. Šiais vardais/prekiniais ženklais negalima naudotis, kol TIENS nepateiks raštiško sutikimo. TIENS nepriklausomas konsultantas be išankstinio TIENS sutikimo negali naudoti tokių vardų/prekinių ženklų tiesioginiams pardavimams arba susijusiai veiklai vykdyti.

3) TIENS nepriklausomas konsultantas arba tinklas, dalyvaujantis veikloje, kuriai reikalingas identifikavimas pagal „TIENS“ ar „Tjanshi“ vardą/ženklinimą, turi nurodyti pagrindinį identifikacinį požymį „TIENS nepriklausomas konsultantas“ ir tinklo pavadinimą, kaip pagalbinį identifikacinį požymį.

Pavyzdys – TIENS nepriklausomo konsultanto XX tinklo mokomoji sesija.

7.TIENS nepriklausomas konsultantas turi tinkamai skatinti bei naudoti TIENS prekių ženklus

 1. Visi TIENS prekių ženklai, logotipai, apdovanojimai, simboliai, dizainai, leidinių maketai, garso/vaizdo medžiaga, kita intelektinė nuosavybė, įvairios turtinės teisės, autorių teisės bei teisės, susijusios su TVP, taip pat TIENS gaminami, platinami ir naudojami produktai yra TIENS turtas. Jie yra išimtinė TIENS nuosavybė (nepriklausomai nuo registracijos).
 1. TIENS nepriklausomi konsultantai negali bet kokiu būdu piktnaudžiauti TIENS ir/arba TIANSHI vardu, prekių ženklais, logotipais, įskaitant šiuos būdus:
 1. gaminti arba gauti ir parduoti prekes, pažymėtas天狮/ TIENS/TIANSHI vardu arba TIENS simboliais ir prekių ženklais iš kitų šaltinių, išskyrus TIENS;
 1. naudoti TIENS pavadinimą, logotipus, prekių ženklus ant savo transporto priemonės(-ių), nebent toks naudojimas buvo suderintas su TIENS;
 1. reklamuoti arba platinti savo TIENS verslą arba TIENS produktus per žiniasklaidos priemones, radiją ar televiziją, spaudą, internetą ar kitais būdais;
 1. naudoti天狮, TIENS arba TIANSHI pavadinimą kaip kitos organizacijos/verslo pavadinimą ar įgalioti kitus asmenis naudoti šiuos pavadinimus tokiu būdu;
 1. be išankstinio TIENS leidimo neleidžiama naudoti TIENS vardo arba prekių ženklų.
 1. neleidžiama registruoti TIENS ir/arba TIANSHI pavadinimo, logotipų ar prekių ženklų bet kokiose organizacijose, bet kokia forma reikšti prieštaravimų ar pretenzijų dėl teisių į juos. Jeigu kreipiamasi dėl registracijos, pateikiami prieštaravimai ar pretenzijos dėl tam tikrų teisių, būtina griežtai be jokių išlygų laikytis specialių TIENS nurodymų.

8.TIENS nepriklausomo konsultanto įsipareigojimai dėl TIENS produktų vartojimo ir konsultanto TIENS verslo plėtros skatinimo

 1. Tuo atveju, jeigu TIENS nepriklausomo konsultanto tinkle pareiškiamos pretenzijos, reikalavimai arba kyla ginčai, nepriklausomas konsultantas privalo nedelsdamas informuoti apie tai TIENS ir pateikti TIENS visus raštiškus dokumentus, korespondenciją bei kitą medžiagą, kurios pagrindu TIENS atliks tyrimą.
 1. Tik gavus išankstinį raštišką TIENS sutikimą TIENS nepriklausomas konsultantas gali platinti, reklamuoti arba pardavinėti TIENS prekes per TIENS patvirtintas agentūras/įgaliotuosius asmenis arba TIENS iš anksto patvirtintas interneto svetaines; distributoriai negali nei savarankiškai, nei pavesti tretiesiems asmenims pardavinėti, platinti ar reklamuoti TIENS prekes jokiuose viešuose renginiuose arba per viešus domenus, internetines parduotuves, kito pobūdžio tinklapius. Nepriklausomi konsultantai negali reklamuotis internetinėse svetainėse, jose skirtose vietose reklamai, pavyzdžiui, per paieškos sistemą arba bendrą tinklavietę. TIENS prekės negali būti reklamuojamos kartu su konkuruojančiais kitų kompanijų produktais/prekėmis. Konkuruojančios prekės laikomos bet kokios prekės, kurios savo savybėmis, paskirtimi, rūšimi, sudėtimi yra panašios ar vienodos su TIENS prekėmis. Tai taikoma ir internetinių svetainių, elektroninių parduotuvių ir elektroninių varžytuvių puslapiams. Nepriklausomiems konsultantams draudžiama reklamuoti TIENS veiklą ir prekes ne TIENS interneto svetainėje, kuriant arba naudojant bet kokį kitą interneto tinklalapį ar paskyrą interneto svetainėje. Tai prieštarauja atrankiniam ir į paslaugas orientuotam TIENS verslui.
 1. Be išankstinio raštiško TIENS sutikimo TIENS nepriklausomiems konsultantams neleidžiama kurti, publikuoti ar skelbti viešose vietose  bet kokios formos reklamas, siekiant reklamuoti TIENS produktus, pritraukti nepriklausomų konsultantų ar kitais tikslais.
 1. TIENS nepriklausomiems konsultantams draudžiama pristatant TIENS, jos gaminamas arba platinamas prekes naudoti neteisingą, klaidingą informaciją ar priemones.
 1. TIENS nepriklausomiems konsultantams draudžiama iškraipyti informaciją apie TIENS gaminamų ar platinamų produktų kainas, specifikacijas, kokybę, funkcijas, kategorijas, ingredientus, rūšis, modelius, kilmės šalį arba tiekėją ir kt.
 1. TIENS nepriklausomiems konsultantams draudžiama pateikti bet kokio pobūdžio klaidingą, melagingą informaciją apie TIENS gaminamų arba platinamų produktų rėmėjus, funkcijas, pagalbines priemones, paskirtį arba privalumus, kurie neatitinka tikrovės ar pateikiamos informacijos.
 1. Nepriklausomas konsultantas atsižvelgs į TIENS gaminamų ar platinamų produktų rekomenduojamas kainas. Tačiau bet kokia nesąžininga konkurencija, taip pat rinkodaros monopolija(-os), mažinanti(-čios) produktų kainą, yra neleidžiama.
 1. TIENS nepriklausomiems konsultantams neleidžiama importuoti TIENS gaminamų arba platinamų prekių iš kitų šalių, eksportuoti jas į kitas šalis arba padėti kitiems asmenims eksportuoti TIENS gaminamus ar platinamus produktus.
 1. TIENS nepriklausomiems konsultantams draudžiama pristatinėti, reklamuoti ar platinti ne TIENS produktus ir/ar paslaugas, jas platinti, pristatyti, reklamuoti ar kitaip demonstruoti galutiniams vartotojams  kaip TIENS produktus (prekes) ir/arba paslaugas.
 1. TIENS nepriklausomi konsultantai negali naudotis TIENS platinimo tinklais, nepaisant to, ar tai būtų jų aukštesnioji, žemesnioji ar kitokia TIENS tinklo grandis, siekdami parduoti produktus/paslaugas, kurie nėra gaminami arba platinami TIENS (pvz., draudimas, mokesčiai, nekilnojamasis turtas, investicijos ir kt.).
 1. Be išankstinio raštiško TIENS leidimo TIENS nepriklausomi konsultantai negali registruoti arba naudoti su TIENS susijusių interneto svetainių, skelbti jose su TIENS susijusią informaciją, produktų aprašymus, verslą skatinančią ir panašią informaciją.
 1. Dalyvaujant TIENS produktų rinkodaroje/pardavime/skatinime TIENS nepriklausomiems konsultantams neleidžiama imti jokių mokesčių ar rinkliavų, išskyrus tas, kurios nurodytos TIENS taisyklėse.
 1. TIENS nepriklausomiems konsultantams neleidžiama peikti, šmeižti arba juodinti TIENS, kitų nepriklausomų TIENS konsultantų arba kitų verslo ar prekybos grandžių.
 1. TIENS nepriklausomiems konsultantams draudžiama reikšti nepagrįstas pretenzijas ir/ar ieškinius, kaupti prekių (produktų) atsargas, siekiant spekuliuoti arba kitais tikslais manipuliuoti TIENS prekių ir/ar paslaugų pardavimo apimtimis arba trikdyti užsakymus ar jų vykdymą.
 1. Vykdydamas veiklą kaip TIENS konsultantas, TIENS konsultantas negali vykdyti veiklos, susijusios su TIENS konkuruojančia tiesioginio pardavimo įmone (tokios įmonės produktais) arba kitoje su TIENS konkuruojančioje tiesioginio pardavimo veikloje veikiančia įmone, taip pat skatinti ne su TIENS susijusią veiklą (pvz., platinti konkuruojančias prekes ir/ar paslaugas arba naudotis santykiais su kitais TIENS konsultantais, siekiant reklamuoti kitą panašų ar konkuruojantį produktą ir/ar paslaugas  į TIENS teikiamas prekes ar paslaugas).
 1. Vykdydami su TIENS susijusią veiklą, nepriklausomi TIENS konsultantai turi veikti etiškai, pildyti duotus pažadus, taip pat jokia forma neskleisti ir/ar neplatinti neigiamų atsiliepimų apie TIENS veiklą ar prekes ir paslaugas, taip pat kitus atsiliepimus, nepalankius TIENS verslui arba reputacijai.
 1. Nepriklausomi TIENS konsultantai privalo užtikrinti ir apsaugoti TIENS nuo bet kokių ieškinių, pretenzijų, reikalavimų ir pan., kuriuos tretieji  asmenys, grupės arba organizacijos galėtų reikšti dėl to, kad TIENS nepriklausomi konsultantai pateikė iškraipytą informaciją, apgaulingus pareiškimus, klastotes, grasino ar baugino. Pažeidęs šį reikalavimą nepriklausomas konsultantas(-ai) privalo atlyginti TIENS ir/arba tretiesiems asmenims visus nuostolius / žalą, taip pat žalą, padarytą reputacijai ir įvaizdžiui ir kt., įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bylinėjimosi išlaidas, susijusias su ikiteisminiais ir/ar teismo procesais ir kitais juridiniais veiksmais, kurių TIENS gali imtis prieš tokius asmenis.
 1. TIENS nepriklausomiems konsultantams neleidžiama duoti interviu žiniasklaidos atstovams arba savo nuožiūra daryti pareiškimus nepriklausomų TIENS konsultantų arba TIENS atstovų vardu be išankstinio raštiško TIENS leidimo.
 1. Jokiomis aplinkybėmis nė vienas TIENS konsultantas negali:
 1. prisistatyti kaip TIENS darbuotojas arba komercinis partneris arba susijusi su TIENS organizacija;
 2. prisistatyti kaip TIENS tarpininkas, verslo atstovas, delegatas, vadybininkas ir kt.;
 3. savo ar trečiųjų asmenų pagalba ir veiksmais arba pareiškimais daryti bet kokį fizinį, ekonominį ir/ar psichologinį spaudimą, grasinti ar vykdyti prievartą ar kitos formos smurtą prieš TIENS, nepriklausomus konsultantus ir/arba jos darbuotojus dėl TIENS arba jos darbuotojų vykdomos veiklos.
 1. Vykdant konsultanto TIENS verslą, TIENS nepriklausomiems konsultantams neleidžiama dalyvauti jokioje politinėje arba religinėje veikloje, atstovauti TIENS tokioje veikloje, nepaisant to, kada ir kur tai bevyktų, taip pat propaguoti asmens kultą, dalyvauti sąmoksluose, asociacijose ir kt. Nepriklausomiems konsultantams, turintiems 5 žvaigždžių arba aukštesnę kvalifikaciją, rekomenduojama baigti mokomąsias sesijas, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikaciją, pagal TIENS taisykles ir laikantis TIENS nuostatų.
 1. TIENS 5 ir 6 žvaigždžių kvalifikacijos konsultantams rekomenduojama baigti pradinio mokymo kursus;
 1. TIENS 7 ir 8 žvaigždžių kvalifikacijos konsultantams rekomenduojama baigti vidurinės grandies mokymo kursus;
 1. TIENS Garbės vardo konsultantams rekomenduojama baigti mokymo kursus pažengusiems.

9.Įsipareigojimai dėl rėmimo

 1. Skatindamas kitus asmenis tapti TIENS nepriklausomais konsultantais, TIENS konsultantas turi teisingai ir sąžiningai pristatyti TVP ir TPT. Pristatymo metu nepriklausomas konsultantas privalo akcentuoti šiuos aspektus:
 • TIENS verslo planas (TVP)
 • TIENS konsultanto kvalifikacijos suteikimas
 • Dalyvavimo įvairiuose TIENS rengiamuose susitikimuose svarba
 • TIENS konsultantų pareigos ir atsakomybė
 • TIENS produktų kategorijos, kainos, indikacijos, kokybė ir paskirtis
 • Nepriklausomų konsultantų veiklos nutraukimas ir susijusios procedūros
 1. TIENS nepriklausomas konsultantas turi nustatyti, ar potencialus nepriklausomas konsultantas arba jo/jos sutuoktinis anksčiau yra buvę nepriklausomais TIENS konsultantais. Jeigu vienas iš sutuoktinių yra buvęs arba esamas nepriklausomas TIENS konsultantas, nepriklausomas konsultantas gali tapti tokio asmens rėmėju tik praėjus šešiems mėnesiams nuo TIENS konsultanto statuso panaikinimo.
 1. nepriklausomas konsultantas – rėmėjas raginamas atlikti šias pareigas:
 1. reguliariai vykdyti mokymus žemesniosioms grandims dėl produktų pardavimo, konsultuoti ir skatinti, palaikyti ryšį su visais tinklo nariais ir prireikus padėti spręsti jų problemas;
 1. rengti papildomus mokymus, užtikrinant, kad visi nepriklausomi tiesioginio pardavimo tinklo konsultantai veiktų pagal TVP;
 1. iškilus ginčams tarp žemesniųjų grandžių, tarpininkauti ir padėti greitai bei draugiškai spręsti ginčus;
 1. stebėti žemesniųjų grandžių nepriklausomų konsultantų veiklą užtikrinant profesionalų darbą ir profesinės etikos standartų laikymąsi, įskaitant deramą TIENS verslo, produktų ir paslaugų reklamavimą.
 1. Jokiomis aplinkybėmis nepriklausomi TIENS konsultantai negali neteisėtais būdais ar pažeidžiant šių TPT nuostatas įtraukti į savo veiklą ar TIENS rėmimo grandį (priversti juos tapti nepriklausomais konsultantais) bet kokius asmenis, tame tarpe tiesiogiai arba netiesiogiai jiems padedant, provokuojant, pateikiant melagingą informaciją, darant fizinį ar psichologinį spaudimą, įkalbinėjant kitus nepriklausomus konsultantas pasitraukti iš jų rėmimo grandies ar tinklo.
 1. TIENS siekia palaikyti įvairių TIENS tinklo grandžių vientisumą ir neleidžia TIENS nepriklausomiems konsultantams savavališkai keisti savo grandį; TIENS pasilieka visas teises atmesti prašymą pakeisti rėmimo liniją.

10.Garbės vardo konsultantų veikla

 1. Papildomai prie TIENS nepriklausomo konsultanto ir rėmėjo pareigų, Garbės vardo konsultantai raginami:
 1. užtikrinti, kad visi nepriklausomi jo/jos tinklo konsultantai teiktų klientams paslaugas, laikydamiesi TVP;
 1. rodyti pavyzdį, kaip laikomasi TPT ir visų TIENS nustatytų taisyklių; rengti pakankamus ir standartinius mokymus visiems nepriklausomiems savo tinklo konsultantams, užtikrinant, kad pastarieji gerai suprastų su TIENS susijusio nepriklausomo verslo pagrindus, TIENS taikomas sąlygas, įskaitant TPT ir TVP;
 1. tais atvejais, kai jo/jos tinklo nepriklausomi konsultantai yra skirtinguose regionuose, Garbės vardo konsultantas turi rengti mokymus įvairiose vietose esantiems nepriklausomiems konsultantams pagal grafiką ir/arba padėti jiems dalyvauti atitinkamuose susitikimuose, kurie padėtų paremti/plėtoti jų TIENS verslą.
 1. Garbės vardo konsultantai raginami pozityviai ir konstruktyviai vadovauti savo tinklui, skatinant visapusišką savo tinklo plėtrą; jeigu jie nevykdo šių savo pagrindinių pareigų arba aktyviai nevykdo savo funkcijų ir/ar pareigų tinklui, TIENS pasilieka teisę panaikinti bet kokias suteiktas kvalifikacijas bei su tuo susijusias teises/privilegijas (įskaitant teisę vykti į seminarus bei kitus TIENS skirtus apdovanojimus ar suteiktas privilegijas).
 1. pastebėjęs, kad kuris nors jo/jos žemesniosios grandies konsultantas(-ai) skleidžia rinkoje neigiamus pasisakymus, kurie nėra palankūs TIENS verslo plėtrai arba kenkia TIENS reputacijai, Garbės vardo konsultantas privalo nedelsiant pakonsultuoti bei padėti savo žemesniosios grandies konsultantams ištaisyti jų klaidingą supratimą ir po to apie tai informuoti TIENS.
 1. Garbės vardo konsultantas privalo ne rečiau kaip kartą per du mėnesius savo lėšomis ir rizika organizuoti ir vykdyti nepriklausomo konsultanto kontroliuojamų ar jo žinioje esančių tinklo  patikrinimus, organizuoti savo tinklams mokomuosius renginius ir teikti konsultavimo paslaugas apie TIENS prekes ir/ar paslaugas.
 1. jeigu patikrinimai turi būti atliekami užsienio šalyje, Garbės vardo konsultantas turi ne rečiau kaip du kartus per metus savo lėšomis ir rizika vykti į šias užsienio valstybes, kuriose jis/ji turi rėmimo tinklą, atlikti patikrinimus, organizuoti ir vykdyti savo užsienio tinklams mokomuosius renginius ir teikti konsultavimo paslaugas apie TIENS prekes ir/ar paslaugas.
 1. Garbės vardo konsultantas aktyviai ir sistemingai organizuoja tinklo mokymo veiklą ir energingai skatina šios veiklos plėtrą.
 1. Bronzinio ir Sidabrinio liūto kvalifikaciją turintys konsultantai turi bent kartą per mėnesį rengti verslo pristatymus arba susitikimus grupėse.

f. Auksinio liūto arba aukštesnę kvalifikacijąturintys konsultantai turi padėti TIENS organizuoti mokymus/seminarus arba verslą skatinančius seminarus/konferencijas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, dalintis asmenine patirtimi ir prireikus vesti mokymus.

g. Garbės vardo konsultantas raginamas aktyviai dalyvauti įgyvendinant TIENS strategiją ir politiką, skatinant TIENS verslo plėtrą, rodant pavyzdį nepriklausomiems konsultantams.

IV SKYRIUS. pažeidimai ir sutartinės POVEIKIO PRIEMONĖS

1.Sutartinės poveikio priemonės už pažeidimus

 1. Jeigu nustatoma, kad nepriklausomas konsultantas pažeidė TPT nuostatas, TIENS pasilieka teisę pateikti įspėjimą, nutraukti sutartį/verslo santykius arba reikšti reikalavimus / ieškinį nepriklausomam konsultantui.

TIENS pasilieka teisę spręsti, kokia forma pateikti įspėjimą dėl pažeidimų – pranešimu, aplinkraščiu, atmintine, informaciniame biuletenyje, TIENS interneto svetainėje, vidaus žurnale, elektroniniu paštu, susitikimo metu arba derinant išvardintas priemones; pranešime gali būti pateikta, tuo neapsiribojant, informacija apie padariusį pažeidimą nepriklausomą konsultantą, jo / jos vardas ir pavardė, nepriklausomo konsultanto numeris, kvalifikacija, informacija apie pažeidimą ir taikomą poveikio priemonę.

 1. Tuo atveju, jeigu nepriklausomas TIENS konsultantas gauna apdovanojimus ar privilegijas už nepriklausomo konsultanto veiklos vykdymą pažeidžiant TIENS taisykles, TIENS pasilieka teisę perskaičiuoti ir vėliau išskaičiuoti ir/arba panaikinti (išsireikalauti) pažeidimą įvykdžiusio asmens komisinius/premiją, suteiktas kvalifikacijas ir/ar kitas privilegijas.
 1. Sutartinės poveikio priemonės už pažeidimus skiriamos TIENS nuožiūra pagal lygį nuo vieno iki devynių atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, įvertintą TIENS nuožiūra.
 1. Sutartinių poveikio priemonių (korekcinių priemonių) lygiai yra šie:

1 laipsnio pažeidimas – raštiškas įspėjimas;

2 laipsnio pažeidimas – raštiškas įspėjimas ir raginimas nutraukti pažeidimus;

3 laipsnio pažeidimas – suteikto ar priklausančio išmokėti konsultantui piniginio apdovanojimo atėmimas ar anuliavimas TIENS padarytos žalos atlyginimui;

4 laipsnio pažeidimas – 50 procentų komisinių / premijos išskaičiavimas (sumažinimas) už pažeidimo įvykdymo mėnesį, kartu taikant poveikio priemones numatytas esant 3 laipsnio pažeidimui;

5 laipsnio pažeidimas – 100 procentų komisinių/premijos  išskaičiavimas (sumažinimas) už pažeidimo įvykdymo mėnesį, kartu taikant priemones, numatytas esant 3 laipsnio pažeidimui;

6 laipsnio pažeidimas – 100 procentų komisinių/premijos  išskaičiavimas (sumažinimas) už ateinančius tris mėnesius, pradedant skaičiuoti nuo pažeidimo įvykdymo mėnesio, kartu taikant priemones, numatytas esant 3 laipsnio pažeidimui;

7 laipsnio pažeidimas – 100 procentų komisinių/premijos  išskaičiavimas (sumažinimas) už ateinančius 6 mėnesius, pradedant skaičiuoti nuo pažeidimo įvykdymo mėnesio, kartu taikant priemones, numatytas esant 3 laipsnio pažeidimui;

8 laipsnio pažeidimas – 100 procentų komisinių/premijos išskaičiavimas (sumažinimas) už ateinančius 12 mėnesių, pradedant skaičiuoti nuo pažeidimo įvykdymo mėnesio, kartu taikant priemones, numatytas esant 3 laipsnio pažeidimui, bei visų metų garbės apdovanojimų panaikinimas;

9 laipsnio pažeidimas – nepriklausomo TIENS konsultanto statuso, visų komisinių/premijos ir apdovanojimų panaikinimas.

 1. Jeigu nustatoma, kad nepriklausomi konsultantai yra įtraukti ir/ar dėl jų atliekamas tyrimas, TIENS pasilieka teisę atmesti bet kokias nepriklausomo konsultanto paraiškas ar sutartis dėl statuso ar asmens duomenų atnaujinimo ar keitimo iki tyrimo pabaigos.
 1. TIENS pasilieka teisę peržiūrėti ir apriboti nepriklausomiems konsultantams, kuriems taikomos poveikio priemonės, teisę vykti į seminarus, metines konferencijas ir/arba gauti kitus apdovanojimus.
 1. Jeigu valdžios institucijos tiria nepriklausomo konsultanto vykdomą veiklą ir atliktus pažeidimus arba gresia baudžiamoji, civilinė ir/ar administracine atsakomybė, ar iškeliama byla, TIENS turi teisę, kiek tai leidžia teisės aktai, gauti visus dokumentus, susijusius su nepriklausomam konsultantui ar su juo susijusiam asmeniui pateiktais įtariamais, kaltinimais ir/ar reikalavimais ir nelaukiant atitinkamo teisminio proceso pabaigos ar atitinkamo sprendimo, savo nuožiūra vadovaujantis TIENS taisyklėmis taikyti nepriklausomam konsultantui poveikio priemonę, atsižvelgdama į neigiamas pažeidimo pasekmes, apimtį ir poveikį rinkai bei TIENS ir/ar jos verslui, reputacijai ir įvaizdžiui.
 1. Jeigu tam tikru laiku TIENS nusprendžia neskirti ir netaikyti poveikio priemonių už tam tikrus TPT pažeidimus arba aplaidumą, TIENS pasilieka teisę pritaikyti šias priemones vėliau; tai nedaro įtakos būsimoms nuobaudoms už kito nepriklausomo konsultanto įvykdytus tokius pat pažeidimus.

2.Procedūros, taikomos esant pažeidimams

 1. Nepriklausomi konsultantai gali pateikti skundą TIENS per 6 mėnesius nuo jų teisių pažeidimo momento.
 1. Jeigu nepriklausomas konsultantas pateikia skundą dėl tam tikro pažeidimo vėliau nei po 6 mėnesių, TIENS pasilieka teisę atsisakyti priimti skundą.
 1. Nepriklausomas konsultantas, norintis pateikti skundą, turi užpildyti Nepriklausomo konsultanto skundo dėl tinklo ginčų formą, jeigu tokia yra, ir pateikti raštišką deramai pasirašytą skundą, pridėdamas TIENS konsultanto ID ir TIENS konsultanto ID kortelės originalą ir kopiją.
 1. Nepriklausomi konsultantai gali teikti skundus per TIENS filialus/atstovybes. Pateikus skundą, nepriklausomas konsultantas privalo būti aktyvus ir domėtis skundo nagrinėjimo procesu, bendradarbiauti ir palaikyti ryšį su TIENS, įskaitant, bet tuo neapsiribojant būti pasiekiamas registracijos adresu, patvirtinti užklausas/tyrimą ir prireikus pateikti pagalbinę medžiagą. Dėl bet kokio šiame punkte nurodyto pareigų pažeidimo atsiradusias neigiamas pasekmes nepriklausomas konsultantas prisiima sau.
 1. Gavusi ir priėmusi TIENS konsultanto skundą, TIENS per tam tikrą laiką pradeda tyrimą. Tyrimo metu skundą pateikęs nepriklausomas konsultantas ir kaltinamas pažeidimu nepriklausomas konsultantas turi aktyviai bendradarbiauti su TIENS siekiant išspręsti problemą. TIENS pasilieka teisę įšaldyti atitinkamo nepriklausomo konsultanto komisinius/premiją iki bus galutinai išspręstas ginčas.
 1. Tyrimo metu TIENS atlieka visus reikiamus veiksmus, taiko atsargumo priemones ir renka įrodymus.
 1. TIENS tvarko pateiktą skundą, atlieka tyrimą, renka įrodymus, priima galutinį sprendimą remiantis TIENS taisyklėmis ir informuoja apie tai skundą pateikusį nepriklausomą konsultantą bei pažeidimu kaltinamą nepriklausomą konsultantą.
 1. Skundą pateikęs nepriklausomas konsultantas gali kreiptis į Pagrindinę Įmonę su prašymu/skundu peržiūrėti sprendimus jo atžvilgiu per 10 dienų po pranešimo apie priimtą sprendimą, pateikdamas naujus įrodymus. Vėliau bus laikoma, kad nepriklausomas konsultantas visiškai sutiko su TIENS sprendimu.
 1. Gavus prašymą/skundą peržiūrėti ir naujus įrodymus, Pagrindinė Įmonė peržiūrės priimtus šiuo klausimu sprendimus.
 1. Pagrindinės Įmonės peržiūrėti sprendimai laikomi galutiniais ir vėliau jokie skundai nebenagrinėjami.

3.Korekcinės priemonės

 1. Jeigu TIENS turi pagrindo manyti, kad vienas arba keli nepriklausomi konsultantai remiančio konsultanto tinkle klaidingai pristatė TVP arba pažeidė TPT, TIENS pasilieka teisę savo nuožiūra ir pasirinkimu taikyti korekcines priemones visiems arba daliai atitinkamo tinklo narių (nepriklausomų konsultantų).
 1. Prieš taikant korekcines priemones, TIENS praneša atitinkamiems nepriklausomiems konsultantams apie šių priemonių taikymo priežastis, užtikrindama, kad pastarieji būtų informuoti apie atliekamų veiksmų būtinumą.
 1. Po to, kai TIENS informuoja nepriklausomus konsultantas, šiems leidžiama pateikti pareiškimą, apibūdinant visą incidentą, ir atlikti tyrimą savo tinkle per tam tikrą laikotarpį.
 1. Nepriklausomiems konsultantams, kuriems taikomos korekcinės priemonės, pasiūloma dalyvauti mokymuose ir iš naujo nuodugniai pasimokyti deramai pristatyti ir įgyvendinti TVP bei mokyti kitus nepriklausomus savo tinklo konsultantas. Pakartotinas mokomąsias sesijas veda vadovaujantis nepriklausomas konsultantas ir/arba kiti paskirti nepriklausomi konsultantai, prižiūrint TIENS.
 1. Vadovaujančiam nepriklausomam konsultantui arba kitiems paskirtiems nepriklausomiems konsultantams siūloma pateikti pakartotinų TVP mokomųjų sesijų grafiką, kuriame nurodoma, data, laikas, vieta, numatomas dalyvių skaičius, lektorių pavardės.
 1. Pakartotinų mokomųjų sesijų metu kiekvienas dalyvaujantis nepriklausomas konsultantas turi pasirašyti dalyvio formą, kurią vadovaujantis nepriklausomas konsultantas arba kiti paskirti konsultantai privalo pateikti TIENS.
 1. TIENS gali atsiųsti savo atstovus dalyvauti pakartotinose mokomosiose sesijose, siekiant sekti procesą ir atkreipti ypatingą dėmesį į svarbiausias TVP dalis; prireikus atstovai gali vesti sesijas vietoj minėtų vedėjų.
 1. Jeigu nepriklausomas konsultantas arba atitinkami rėmėjai delsia arba nesiima deramų ir efektyvių priemonių per nustatytą laikotarpį, TIENS pasilieka teisę jų atžvilgiu taikyti tolesnes korekcines priemones.